gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Faciliteiten

 Uren taaktijd per schooljaar

Uren voor de MR komen uit het budget van de school, uren voor de GMR en kerngroepen komen voor rekening van het bestuur (GMR-budget). De scholen regelen afzonderlijk de taakuren van MR-leden.  

Deze notitie heeft alleen betrekking op de facilitering van de GMR-leden.

 

MR

Extra GMR

Extra kerngroep

Lid

60

+ 40

+ 40

Secretaris

20

+ 20

 

Voorzitter

20

+ 20

 

Personeelsgeleding

Voor de personeelsgeleding van de GMR zijn er een aantal opties om gefaciliteerd te worden voor hun werkzaamheden ten behoeve van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

1. Valt binnen takenbeleid school
De (G)MR-taken zijn opgenomen in het taakbeleid van de eigen school.

2. Compenseren van de tijd
Voor de werkzaamheden van een regulier GMR-lid staat hier, volgens bovenstaande tabel, 1 uur per week voor. Voor een kerngroeplid geldt 1 uur extra, dus twee uur per week. De school bepaalt in het taakbeleid van de school hoe deze uren worden ingezet.

3. Tijdelijke uitbreiding van uren
Het is mogelijk dat de GMR-uren niet (geheel) binnen het taakbeleid van de school kunnen vallen. Ook het compenseren in tijd is niet altijd mogelijk, als een GMR-lid bijvoorbeeld geen klasgebonden taken heeft (intern begeleider, conciërge, administratieve kracht) of als de directeur van de eigen school een vervanging in de groep niet wenselijk vindt.
In dat geval kan er gekozen worden voor een tijdelijke, maximaal één jaar, uitbreiding van uren.

Ook is een combinatie van bovenstaande opties mogelijk.
Voor alle drie de punten geldt, dat het GMR-lid eerst in overleg gaat met de eigen directeur hierover. De directeur zal, indien er gekozen wordt voor optie 2 of 3, dit vervolgens bij De Basis bespreken en regelen voor het GMR-lid.

Oudergeleding kerngroep

De oudergeleding die in de kerngroep zit, ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
Deze vergoeding bedraagt € 150,- per maand.
Een schooljaar bestaat uit 10 maanden, dus de vergoeding kan maximaal € 1500,- bedragen. In de gevallen van vrijwilligersvergoeding geldt een aanwezigheidsplicht van 80% op de vergaderingen.
Voor de oudergeleding die niet in de kerngroep zit, geldt geen vergoeding.

Reiskosten

Alle GMR-leden die buiten Heerenveen wonen, maken aanspraak op vergoeding van de onkosten conform de geldende afspraken over reis- en verblijfskosten. Aan het eind van het schooljaar kunnen zij een declaratieformulier invullen met de gemaakte reiskosten en deze inleveren bij de voorzitter van de kerngroep ter ondertekening.

Hieronder zijn alle formulieren te downloaden. 
Tevens vindt u daar de notities van De Basis en de GMR betreffende bovenstaande faciliteiten.


Gerelateerde documenten:
Gerelateerde links: