Algemeen

GMR

Voor de GMR is er een reglement vastgesteld. Hierin staat een aantal technische/procedurele zaken zoals:

  • het aantal leden van de GMR en de verdeling over de (sub)geleding
  • de wijze en organisatie van de verkiezing van de leden van de MR
  • de zittingsduur van (G)MR-leden
  • de wijze van informatieverschaffing door het bevoegd gezag aan de GMR
  • de termijnen waarbinnen de GMR (of delen daarvan) gebruik moet(en) maken van instemmings- of adviesbevoegdheden

Aan dit reglement dient een bijlage van het bevoegd gezag en GMR toegevoegd te worden. Voor de GMR zijn dat huishoudelijke zaken en de wijze van verdeling van door het bevoegd gezag beschikbare middelen

Op deze pagina zijn de reglementen en de statuten van de GMR te vinden. Ze zijn in juni 2018 bijgewerkt.

Gerelateerde pagina's: