gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

eigen risico dragerschap vervangingskosten

Aanleiding
Onderwijsbesturen in het Primair Onderwijs zijn vanuit het verleden verplicht aangesloten bij het Vervangingsfonds, waarmee de vervangingskosten voor verzuimende medewerkers verzekerd zijn. Wijzigingen in het reglement van het Vervangingsfonds hebben er de afgelopen jaren toe geleid dat vrijwel enkel nog ziektevervangingen gedeclareerd kunnen worden. Vervangingen wegens zwangerschaps- en ouderschapsverlof en vervangingen bij rechtspositioneel verlof worden niet meer vergoed door het Vervangingsfonds, maar hier wordt ook geen premie meer voor betaald. Deze vervangingen worden daarom in deze notitie buiten beschouwing gelaten.
Sinds een aantal jaren is er de mogelijkheid om onder voorwaarden uit te stappen en eigenrisicodrager te worden. Dit gold in eerste instantie besturen met een lumpsum van meer dan € 20.000.000. De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden steeds verder verruimd en kunnen ook kleinere besturen uittreden. Daarbij is er de mogelijkheid om bij het Vervangingsfonds de risico’s deels te herverzekeren; hiervoor zijn verschillende opties. Uittreden kan jaarlijks per 1 januari, dus ook per 1 januari 2017. Voorwaarde is, dat de aanvraag met de bijbehorende documenten voor 5 november ingediend is.
Overigens is de verwachting dat het Vervangingsfonds op termijn – mogelijk al per 2018 – opgeheven wordt.

Eigen Risico Dragerschap (ERD) voor de Basis en Primus
Er zijn voor zowel de Basis als Primus voldoende redenen om ERD te worden. Kijken we naar de betaalde premies, afgezet tegen de gedeclareerde bedragen, dan blijkt bij beide besturen dat er de afgelopen jaren per saldo fors minder gedeclareerd is dan wat er aan premies betaald werd. Financieel lijken er – onvoorziene omstandigheden daar gelaten – geen risico’s te bestaan. Het verzuimbeleid is de afgelopen jaren sterk aangescherpt en de verwachting is dat dit zal leiden tot verdere afname van het ziekteverzuimpercentage en daarmee de vervangingsvraag.

De GMR heeft ingestemd met deze notitie.