Nieuws

GGMR-vergadering 30-09-2019

1 oktober 2019

Voorzitter College van Bestuur, Ingrid Janssen, was te gast. Punten die o.a. ter tafel kwamen, waren de intentieverklaring fusie Basis-Primus, de nieuwe projecten Ambion Academie en Organisatieontwikkeling, de stand van zaken in de Oosthoek en de uitkomst van de bestuurlijke visitatie d.d. 26-09-2019.

Ook is afgesproken, dat, conform de statuten, de naam van de CGMR voortaan GGMR (gedeelde gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) wordt.

De data van de overige vergaderingen van de GGMR zijn te vinden bij de agenda op deze site.