Organisatie

GMR-leden

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van alle openbare basisscholen van ons scholennetwerk en één school voor speciaal basisonderwijs. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen ouders van leerlingen en personeel, dat op de scholen werkt. Daartoe is een rooster opgesteld, zodat die evenwichtigheid zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

In principe zit een GMR-lid ook in de medezeggenschapsraad van de eigen school, maar dit is niet verplicht. Wel is het uiteraard wenselijk, wanneer dit het geval is, de medezeggenschapsraadsleden van de eigen school goed te informeren over GMR-zaken.

De GMR bestaat dit schooljaar uit 17 leden.

Bij afloop van de zittingsperiode moet er rekening mee worden gehouden dat er per school een ouder wordt vervangen door een personeelslid van die school en andersom (wisselend een personeelslid en een ouder). Er wordt steeds uitgegaan van een evenredige verdeling tussen vertegenwoordigers uit de oudergeleding en vertegenwoordigers uit de personeelsgeleding. Bekijk hieronder de lijst met GMR-leden en het rooster van aftreden. 

 

Gerelateerde pagina's: