gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Kerngroep

De kerngroep van de GMR bestaat uit vier personen en is een afvaardiging uit alle drie de themaraden, waarbij er minimaal één en maximaal twee leden uit dezelfde themaraad komen. Zie ook 'structuur GMR'.
Gestreefd wordt naar een kerngroep met twee leden uit de personeelsgeleding en twee uit de oudergeleding.
Een kerngroeplid zit dus in de kerngroep én in de eigen themaraad. 

Taken en rechten kerngroep

  • instemmings- en adviesrecht, recht tot initiatief
  • heeft overleg met de directeur-bestuurder en Raad van Toezicht van De Basis
  • beslist in welke themaraad de onderwerpen thuishoren ter bespreking en advisering
  • instemming, advies en initiatief op een gebied, dat niet tot de deelterreinen behoort, wordt genomen door de kerngroep
  • bespreekt de adviezen, die vanuit de themaraden komen. De kerngroep is niet verplicht deze adviezen over te nemen
  • kan het besluit van afzonderlijk gemandateerde leden herroepen
  • bepaalt de jaarplanning, mede afgestemd op het vergaderschema van het Bestuur

De kerngroep streeft ernaar om eenmaal per maand bij elkaar te komen. Vier maal per schooljaar is dat samen met een delegatie van de GMR van De Primus (de CGMR = Centrale Gemeenschappelijk Zeggenschapsraad van Ambion), de overige keren met alleen de kerngroepleden.
In principe is de directeur-bestuurder van De Basis ook (voor een deel) bij die vergaderingen aanwezig om de GMR-leden van informatie te voorzien en vragen te beantwoorden. Omdat de kerngroepleden ook bij hun eigen themaraadsvergaderingen zijn, kunnen op deze manier alle GMR-leden snel en duidelijk op de hoogte gebracht worden van alle ontwikkelingen. Korte lijnen dus!

De kerngroep vorig schooljaar bestond uit:

Wietze Nuwolt, voorzitter
(ouder It Oerset)
Femke van der Linden
(personeelslid Het Slingertouw)
Daniël Reekers
(ouder Ekke de Haan)
Aizo Spijkstra
(personeelslid De Boarne)