Organisatie

Structuur GMR

De GMR werkt met een structuur die bestaat uit één kerngroep en drie themaraden. In de praktijk bleek het voor de GMR-leden lastig en tijdrovend om zich over alle notities en beleidsstukken te buigen. Er werd daarom besloten om de leden in drie themaraden met ieder hun eigen vakgebied te verdelen. Daarmee kunnen de GMR-leden zich concentreren op de onderwerpen en de notities binnen hun eigen themaraad. Uiteraard worden alle themaraden wel op de hoogte gehouden van alle notities en kunnen ze, indien ze dat willen, altijd de andere themaraden adviseren. Het grote voordeel is, dat ze in een themaraad zitten, die aansluit bij hun interesse én ze zich niet hoeven te buigen over álle notities.

Door het maken van een kerngroep (een soort dagelijks bestuur), met daarin afgevaardigden uit alle drie de themaraden, wordt de GMR krachtiger en besluitvaardiger. Met het uitnodigen van de voorzitter van het College van Bestuur van Ambion bij (een deel van) de kerngroepvergaderingen zijn de lijnen kort en dat werkt zeer plezierig.
Omdat een lid van de kerngroep meer tijd aan de GMR kwijt is, dan een lid van alleen de themaraad, zijn de faciliteiten voor kerngroepleden ook uitgebreider.

Om een goed contact tussen alle GMR-leden te waarborgen, vergadert de GMR minimaal drie keer per jaar ook gezamenlijk: in september, januari en in juni.

In onderstaand overzicht wordt de structuur schematisch weergegeven.

Samenstelling GMR

  • er zijn drie themaraden (ieder max. 8 personen) en één kerngroep (vier personen)
  • van iedere school van De Basis zit een afgevaardigde (ouder of personeel) in een themaraad
  • alle scholen van De Basis zijn vertegenwoordigd in de themaraden
  • minimaal één, max twee leden van iedere themaraad hebben tevens zitting in de kerngroep
  • er wordt gestreefd naar een goede mix van personeel en oudergeleding in kerngroep en themaraden

Vergaderingen

  • de GMR vergadert met alle leden drie keer per schooljaar
  • de kerngroep vergadert gemiddeld één keer per maand, waarbij in de meeste gevallen de voorzitter van het College van Bestuur van Ambion een deel van de vergadering aanwezig is. Een deel van deze vergaderingen vindt plaats samen met een delegatie van de GMR van Primus. Met de oprichting van de holding Ambion hebben de GMR van De Basis en de GMR van Primus afgesproken om regelmatig in de zgn. CGMR (Centrale GMR Ambion) bij elkaar te komen.
  • de themaraden vergaderen 'op afroep', d.w.z. wanneer er notities richting hun themaraden komen, plannen zij onderling een geschikte datum om te vergaderen. Gemiddeld is dat zo'n drie keer per schooljaar
  • de GMR wordt eenmaal per jaar uitgenodigd door de Raad van Toezicht voor een kennismakingsvergadering