gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Themaraden

De GMR-leden zijn verdeeld over drie themaraden.

1. Financiële en Facilitaire Dienstverlening
2. Onderwijs, Kwaliteitszorg en Dagarrangementen
3. Personeel en Organisatie

Taken en rechten themaraad

 • heeft adviesrecht naar de kerngroep
 • de leden van de themaraden zijn alleen voor hun eigen raad gerechtigd adviezen af te geven aan de kerngroep
 • de leden, die voor een themaraad zijn afgevaardigd in de kerngroep zijn volledig gemandateerd op het
  recht tot instemming, advies en initiatief voor zover het betrekking heeft op het terrein van de themaraad

De themaraden vergaderen 'op afroep', d.w.z. wanneer er notities richting hun themaraden komen, plannen zij onderling een geschikte datum om te vergaderen. Gemiddeld is dat zo'n drie keer per schooljaar.

Hoe komen we tot een themaraad

 • in onderling overleg wordt tijdens de eerste plenaire GMR-vergadering van het schooljaar bekeken wie in welke themaraad wil plaatsnemen, waarbij er gestreefd wordt om ieder GMR-lid in de themaraad te laten plaatsnemen waar hij of zij ook de meeste interesse in heeft.
 • bij tussentijdse wisseling komt het nieuwe lid in de themaraad waar de vacature is ontstaan
 • de voorkeur gaat uit om in een zittingsperiode (dus vier jaar) in één werkgroep te blijven zitten, om op die manier zoveel mogelijk ervaring in de themaraad te houden

Hoe gaat een themaraad te werk

 • de agenda van de themaraadsvergadering wordt door de voorzitter van de themaraad opgesteld en samen met de bijbehorende stukken aan alle leden binnen de themaraad verspreid
 • de themaraad bespreekt de stukken en formuleert zo nodig vragen, commentaar en een advies aan de kerngroep
 • in de eerst daaropvolgende kerngroepvergadering licht de vertegenwoordiger van de themaraad het standpunt van de themaraad nader toe. Wanneer er vragen over de stukken zijn, dan worden deze doorgestuurd naar De Basis voor uitleg en beantwoording óf deze vragen worden (eerst) mondeling besproken met de directeur-bestuurder op de kerngroepvergadering. Wanneer alle vragen van de GMR naar tevredenheid zijn beantwoord, wordt er door de kerngroep een besluit genomen.

Kijk bij de themaraden afzonderlijk voor meer informatie over de onderwerpen.
Kijk hieronder voor de verdeling van de GMR-leden over de themaraden.


Gerelateerde documenten: